Gällande stadgar antagna 2018

Stadgar för Föreningen Gamla Falukamrater

Dessa stadgar är antagna vid extra föreningsmöte 21 oktober 2017 och Årsstämma 14 april 2018. De ersätter tidigare stadgar antagna 1959 och 1960, reviderade 1965, 1966, 1990 och 2006.

§ 1 Föreningen Gamla Falukamrater, härefter benämnd Föreningen, har till ändamål att verka för sammanhållningen mellan dem som varit elever vid Falu Högre Allmänna Läroverk, flickskolan Walhalla eller någon av gymnasieskolorna i Falun, att främja verksamheten vid gymnasieskolorna i Falun, samt att stärka kärleken till Dalarna.

§ 2 Medlemmar i Föreningen är forna elever samt lärare och tjänstemän vid nämnda skolor, vilka anmält sig vilja inträda i Föreningen och erlagt stadgad avgift. Dessutom kan för Föreningens syften intresserade vinna inträde i Föreningen. Dylika inval beslutas av styrelsen.

Medlemsförteckningen förs i dataregister och Föreningen följer därvidlag GDPR (The General Data Protection Regulation).

§ 3 Förvaltningen av Föreningens angelägenheter ombesörjs av en styrelse. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, klubbmästare, ytterligare minst en ordinarie ledamot samt två suppleanter. Samtliga väljs av årsstämman för en tid av ett år.

Det åligger styrelsen att

  • utfärda kallelse till årsstämma och föreningsmöten samt att förbereda de ärenden som där skall förekomma;
  • förvalta Föreningens tillgångar samt upprätta och till årsstämma avge årsberättelse omfattande dels verksamhetsberättelse, dels balans- och resultaträkning;
  • föra matrikel över Föreningens medlemmar;
  • vartannat år utge årsskrift, samt att utse redaktör för densamma;
  • samt i övrigt handha den löpande förvaltningen av Föreningens angelägenheter.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. För besluts giltighet krävs att minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 4 För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper utser årsstämman två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år.

§ 5 Ordinarie årsstämma skall hållas före april månads utgång varje år, undantagandes de år som årsstämman hålls i Falun i samband med Storträffen. Årsstämman hålls då i maj månad. Kallelse skall sändas senast 14 dagar före utsatt datum för årsstämman.

§ 6 Vid årsstämma leds förhandlingarna av styrelsens ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, dock ej vid personval då sluten omröstning skall ske om votering begärs. Vid lika röstetal efter sluten votering avgör lotten.

Ordinarie årsstämma

  • fastställer balans- och resultaträkning samt beslutar hur redovisad vinst eller förlust skall behandlas;beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen;
  • förrättar val av styrelse, valnämnd och revisorer jämte revisorssuppleanter;
  • fastställer medlemsavgift till Föreningen för nästkommande verksamhetsår; samt
  • behandlar eventuella övriga ärenden.

§ 7 Vid årsstämma förekommande val skall förberedas av en valnämnd bestående av en sammankallande, två ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Valnämnden väljs av årsstämman för en tid av ett år.

§ 8 Medlem som önskar framställa förslag till Föreningens årsstämma, har att senast en vecka före årsstämman skriftligen inge förslaget till styrelsen, som har att yttra sig över det, innan ärendet upptas till behandling på årsstämman.

§ 9 Beslut om ändring av Föreningens stadgar fattas av två på varandra följande allmänna föreningsmöten, av vilket det ena skall vara ordinarie årsstämma.

§ 10 Beslut om Föreningens upplösning fattas av två på varandra följande ordinarie årsstämmor och med minst två tredjedelar av de närvarandes röster. Vid Föreningens upplösning skall dess tillgångar överlåtas till en etablerad, i Dalarna verksam, ideell och opolitisk organisation som har till syfte att verka för barns och ungdomars bästa

Ladda ner stadgarna som pdf